16 Mayıs 2012 Çarşamba              EĞİTİM PERYOTLARI HAKKINDA!..

Belgelendirmeye yönelik eğitimler aşağıda listelenmiştir.


GÜVERTE VARDİYA ZABİTLİĞİ (500-3000 GT) Eğitimi(Toplam 2 yıl,4 Sömestr, 1 yıl deniz stajı)


MAKİNA ZABİTİ YETİŞTİRME (750-3000 KW) Eğitimi(Toplam 2 yıl, 4 Sömestr, 6 ay deniz stajı)


7.01 IMO MODEL KURS UZAKYOL BİRİNCİZABİTLİĞİ ve UZAKYOL KAPTANLIĞI Eğitimi(Toplam 20 hafta, 1 sömestr)24 ay deniz hizmeti gereklidir.


7.02 IMO MODEL KURS UZAKYOL 2. MAKİNİSTve UZAKYOL BAŞMAKİNİST Eğitimi(Toplam 20 hafta, 1 sömestr)24 ay deniz hizmeti gereklidir.


BİRİNCİ ZABİTLİK ve KAPTANLIK (500-3000 GT) Eğitimi.(Toplam 20 hafta, 1 sömestr)24 ay deniz hizmeti gereklidir.


İKİNCİ MAKİNİST ve BAŞMAKİNİST (750-3000 KW) Eğitimi.(Toplam 20 hafta, 1 sömestr)24 ay deniz hizmeti gereklidir.


SINIRLI KAPTAN YETERLİLİĞİNDEN VARDİYA ZABİTLİĞİ (500-3000 GT)Yeterliliğine geçecekler için tamamlama Eğitimi. Toplam 350 saat, 4 ay.24 ay deniz hizmeti gereklidir.


SINIRLI BAŞMAKİNİST YETERLİLİĞİNDEN MAKİNE ZABİTLİĞİ (750-3000 KW)YETERLİLİĞİNE geçecekler için tamamlama eğitimi. Toplam 350, 4 ay.24 ay deniz hizmeti gereklidir.


SINIRLI VARDİYA ZABİTLİĞİ EĞİTİMİ.Toplam 350 saat, 2 ay. 3 yıl gemici olarak deniz hizmeti gereklidir.


TELSİZ ZABİTLİĞİNDEN VARDİYA ZABİTLİĞİNE (750-3000)geçiş programı. (14.06.2002 tarihinden önce telsiz zabiti olanlar katılır).Toplam 450 saat, 7 ay.


YAT KAPTANLIĞI EĞİTİMİ.Toplam 350 saat, 4 ay. İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

   
GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ(GOC)EHLİYET SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ.Toplam 18 gün.


RADAR GÖZLEME VE PİLOTLAMA EĞİTİMİ.Toplam 21 saat 3 gün.


OTOMATİK RADAR AYGITLARINI KULLANMA (ARPA)Eğitimi. Toplam 21 saat 3 gün.


ECDISEğitimi.


BRIDGE TEAM MANAGEMENT (BTM)Eğitimi. Toplam 40 saat 5 gün.


ISPS: GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ (2 gün)ŞİRKET GÜVENLİK ZABİTİ (2 gün) ve LİMAN TESİSİ GÜVENLİK ZABİTİ (3 gün) Eğitimi

DENİZ İŞ KANUNU
    Kanun Numarası: 854
    Kanun Kabul Tarihi: 20/04/1967
    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29/04/1967
    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12586
    KANUN KAPSAMI:

    Madde 1 - Bu kanun denizlerde, göllerde ve  akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk  gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri  hakkında uygulanır.
    Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları  toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı  sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü  uygulanır.
    Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat,  salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır.
    Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler  bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki bentlerin kapsamı dışında kalan  gemilerle gemiadamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya tamamen teşmile  yetkilidir.
    Yukardaki bentlerde yazılı gemilerin bu kanun  kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek itirazlar Çalışma Bakanlığı  tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulanmasını  durduramaz.
    İŞVEREN, GEMİADAMI, KAPTAN VE İŞVEREN VEKİLİNİN  TARİFİ:

    Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında,
    A) Gemi sahibine veya kendisinin olmıyan bir  gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye "işveren" denir.
    B) Bir hizmet aktine dayanarak gemide çalışan  kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere "gemiadamı" denir.
    C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu  sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kimseye "kaptan"  denir.
    Ç) Kaptan veya işveren adına ve hesabına harekete  yetkili olan kimseye "işveren vekili" denir.
    İşveren vekilinin bu sıfatla gemiadamlarına karşı  muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğruya işveren sorumludur.
    SAKLI HÜKÜMLER:

    Madde 3 - Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden  bahseden dördüncü kitabındaki kaptan ile işveren arasındaki ilişkilere ait  hükümler saklıdır.
    YABANCI GEMİADAMLARI:

    Madde 4 - Bu kanun hükümleri, mütekabiliyet  esaslarına göre Türk gemiadamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin  uyruğunda olup bu kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemiadamlarına bu  uygulanır.
    YAZILI AKİT:

    Madde 5 - Hizmet akti işveren veya işveren  vekiliyle gemiadamı arasında yazılı olarak iki nüsha yapılır ve taraflardan her  birine birer nüsha verilir.
    YAZILI AKTİN ŞEKLİ:

    Madde 6 - Bu kanuna göre yapılacak yazılı akitlerde  aşağıdaki hususların bulunması gerekir:
    1. İşverenin adı ve soyadiyle ikametgah  adresi,
    2. Gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve  yeri, sicil numarası ve ikametgah adresi,
    3. Gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil  numarası, grostonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi (Gemiadamının aynı  işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu hizmet aktinde  ayrıca belirtilir.)
    4. Aktin yapıldığı yer ve tarih,
    5. Gemiadamının göreceği iş,
    6. Gemiadamının hizmete başlıyacağı tarih ve  yer,
    7. Hizmet aktinin belli bir süre için yapılmış  olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise süresi veya sefer üzerine ise  hangi sefer olduğu,
    8. Kararlaştırılan ücret esası ile  miktarı,
    9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri (Ek ibare: 17/04/2008-5754  S.K./84.mad.) ile  zorunlu tutulan işverenler için gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu  nitelikteki her çeşit istihkakının ödeneceği banka özel hesap  numarası,
    10. Avans şartları,
    11. Diğer iş şartları,
    12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak hizmet  akitlerinde 25/05/1959 gün ve 7292 sayılı kanunla onanan sözleşmenin  özeti.
    BELİRLİ SÜRE VEYA SEFER İÇİN AKİT:

    Madde 7 - Hizmet akti belirli bir süre veya sefer  için yahut süresiz olarak yapılabilir.
    I - Belirli bir süre için yapılmış hizmet akti bu  sürenin bitiminde sona erer. Hizmet akti gemi seyir halinde iken sona ererse  akit, geminin ilk limana varmasına ve güvenlik altına alınmasına kadar devam  eder.
    II - Belirli sefer için yapılmış hizmet akti,  akitte yazılı seferin sonunda geminin vardığı limanda yükünü boşaltmasıyla sona  erer.
    AKİT SÜRESİNİN UZAMASI:

    Madde 8 - Belirli bir sefer için yapılmış olan  hizmet aktinin sonunda gemiadamı işveren veya işveren vekilinin muvafakatiyle  işe devam eder ve gemi de sefere çıkarsa, hizmet akti bu sefer süresince  uzatılmış sayılır.
    Belirli bir süre için yapılmış olan hizmet  aktinin sonunda gemiadamı işveren veya işveren vekilinin muvafakatiyle işe devam  ederse hizmet akti, aynı süre için uzatılmış sayılır.
    RESİM VE HARÇTAN MUAFİYET:

    Madde 9 - Gemiadamıyla işveren veya işveren vekili  arasında yapılacak hizmet akitleri, her türlü resim ve harçtan  muaftır.
    DENEME SÜRESİ:

    Madde 10 - Süresi belirli olmıyan hizmet  akitlerinde deneme süresi en çok bir aydır.
    Bu süre içinde taraflar hizmet aktini bildirimsiz  ve tazminatsız bozabilirler. Ancak gemiadamının çalıştığı günler için ücret  hakkı saklıdır.
    ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ:

    Madde 11 - İşveren veya işveren vekili işe aldığı  her gemiadamına en geç onbeş gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi  vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutulan gemiadamları için bu onbeş  günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra başlar.
    Bu karne, ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu  tarafından tek tip olarak ve parası karşılığında işverenlere verilir.
    ÇALIŞMA BELGESİ:

    Madde 12 - İşinden ayrılan gemiadamına işveren veya  işveren vekili tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir  belge verilir. Bu belgeye gemiadamı isterse, kendisinin durumu ve  davranışlariyle, çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. İşveren veya  işveren vekilinin belgedeki imzası, gemiadamı dilerse bağlama limanındaki liman  reisliği tarafından onaylanır.
    Kamu hizmeti gören idarelere yahut kamu yararına  yardımcı derneklere bağlı gemilerden çıkan gemiadamının aldığı belgeler hakkında  yukarıki onay hükmü uygulanmaz.
    İşveren veya işveren vekili, gemiadamının  istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut belgeye gemiadamı için doğru  olmıyan yazılar yazarsa, gemiadamının yahut yeni işine girdiği işverenin isteği  üzerine, bağlama limanındaki liman reisliğince yapılacak inceleme sonucunu  gösteren bir belge gemiadamına veya yeni işverene verilir. Liman reisliği  tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir.
    Kamu hizmeti gören idarelere bağlı gemilerden  çıkan gemiadamına belge verilmek istenmez veyahut belgeye doğru olmıyan yazılar  yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için bu gemilerin bağlı oldukları  makamlara başvurulur.
    Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede  doğru olmıyan yazılar bulunmasından zarar gören gemiadamı veyahut gemiadamını  işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.
    Bu belgeler her türlü resim ve harçtan  muaftır.
    SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA:

    Madde 13 - Bu kanunun kapsamına giren işveren veya  işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda  koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat ve eski hükümlü  gemiadamı çalıştırmak zorundadır.
    ÖNELSİZ FESİH VE İNFİSAH:

    Madde 14 - Süresi belirli olan veya olmıyan yahut  da sefer üzerine yapılan hizmet akti:
    I - İşveren veya işveren vekili  tarafından:
    a) Gemiadamının herhangi bir limanda geminin  hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç  dönmemesi,
    b) Gemiadamının gemide hizmet görmesinin  tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkansız  bir hal alması,
    c) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline  karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket  etmesi,
    ç) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline  karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket  etmesi,
    II - Gemiadamı tarafından:
    a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti  gereğince ödenmemesi,
    b) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına  karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket  etmesi,
    c) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına  karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket  etmesi,
    III - İşveren, işveren vekili veya gemiadamı  tarafından:
    a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla  bir süre seferden kaldırılması,
    b) Gemiadamının herhangi bir sebeple sürekli  olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa  uğraması,
    Hallerinde feshedilebilir.
    IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya  harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde ise  hizmet akti kendiliğinden bozulur.
    FESİH HAKKINI KULLANMA ÖNELİ:

    Madde 15 - 14 üncü maddede işveren, işveren vekili  veya gemiadamına tanınan akti feshetmek yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit  davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak (6) işgünü  geçtikten ve herhalde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra  kullanılamaz.
    Bu hallere dayanılarak akti süresi içinde  fesheden taraf ayrıca mahkemeye başvurarak öbür taraftan bir tazminat  istiyebilir.
    AKTİN ÇÖZÜLMESİNDE BİLDİRİM:

    Madde 16 - A) Süresi belirsiz hizmet akti, 14 üncü  maddede yazılı durumlar dışında gemiadamının işe alınmasından itibaren altı ay  geçmedikçe bozulamaz.
    B) Süresi belirsiz hizmet akitlerinin  çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
    Hizmet akti:
    a) İşi altı ay sürmüş olan gemiadamı için,  bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra,
    b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan  gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak dört hafta  sonra,
    c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan  gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta  sonra,
    ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemiadamı  için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta  sonra,
    Bozulmuş olur.
    C) Öneller asgari olup toplu iş sözleşmesiyle  veya hizmet akti ile artırılabilir.
    D) Bildirme şartına uymıyan taraf, yukarıda  yazılı önellere uygun ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
    Gemiadamının sendikaya üye olması, şikayete  başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak hizmet  aktini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda "B"  bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak  ödenir.
    Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı  saklıdır.
    FESİH HÜKMÜNÜN BAŞLANGICI:

    Madde 17 - 14 ve 16 ncı maddelere göre hizmet  aktinin feshinde fesih keyfiyeti, gemi seyir halinde ise, kararlaştırılmış  limanda ve kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde ilk uğrayacağı limanda  geminin emniyet altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır.
    FESHİN BİLDİRİLMESİ:

    Madde 18 - Hizmet aktinin işveren veya işveren  vekili tarafından feshedilmesi halinde sebepleri ile birlikte gemiadamına yazılı  olarak bildirilmesi şarttır. Bildirim imkanı olmıyan hallerde durum bir  tutanakla tespit olunur.
    FESHİ KAPSAMAYAN HAL:

    Madde 19 - Geminin Türk Bayrağını taşıma hakkı  bulunduğu sürece mülkiyetin kısmen veya tamamen herhangi bir şahsa geçmesi  hizmet aktinin feshini gerektirmez.
    KIDEM TAZMİNATI:

    Madde 20 - (Değişik madde: 17/10/1980 - 2319/1 md.)
    Bu Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin:
    1. İşveren tarafından bu Kanunun 14 üncü  maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında,
    2. Gemi adamı tarafından bu Kanunun 14 üncü  maddesinin II nci ve III üncü bentleri uyarınca,
    3. Muvazzaf askerlik hizmeti  dolayısıyla,
    4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya  sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak  amacıyla,
    Feshedilmesi veya gemi elamanının ölümü veya 14  üncü maddenin 4 üncü bendi sebebiyle son bulması hallerinde gemi adamının işe  başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl  için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.  Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
    Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam  etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin  bir veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne  alınarak hesaplanır. Geminin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir  işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde gemi  adamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı  üzerinden hesaplanır. 12/07/1975 tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi  bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki  işveren sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları gemi  adamını çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki gemi adamının aldığı  ücret seviyesiyle sınırlıdır.
    12/07/1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya  herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa  işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.
    Gemi adamının birinci bendin 4 üncü fıkrası  hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış  bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için  yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş  olduğunu belgelemesi şarttır. Gemi adamının ölümü halinde bu şart  aranmaz.
    T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar  Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da  değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle  Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan  ödemeye hak kazanan gemi adamına, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet  sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı  ödenir.
    Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında gemi  adamının hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini  gerektirmiyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem  tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
    Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi  olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya  malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun  yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan  fazla olamaz.
    Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi genel,  katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan  kurumları kapsar.
    Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem  tazminatı veya ikramiye ödenmez.
    Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret  üzerinden yapılır. Sefer, parça başına akord, götürü veya yüzde usulü gibi  ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre  içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu  tazminatın hesabına esas tutulur.
    Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam  yapıldığı takdirde tazminata esas ücret, gemi adamının işten ayrılma tarihi ile  zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan  günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
    16 ncı maddenin (D) bendinde sözü geçen tazminat  ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 29 uncu  maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten gemi adamına sağlanmış olan  para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde  tutulur.
    Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili  20 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile gemi adamı lehine  değiştirilebilir.
    (Değişik fıkra: 10/12/1982 - 2762/2 md.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve  hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet  Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli  Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik  ikramiyesini geçemez.
    Gemi adamının ölümü halinde yukarıdaki hükümlere  göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.
    Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren,  özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.
    İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık,  emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet  veya kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada  veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis  edilir.
    Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla  düzenlenir.
    YURDA İADE:

    Madde 21 - Hizmet aktinin, 14 üncü maddenin, I, II,  III ve IV üncü bentlerine göre işveren veya işveren vekili veya gemiadamı  tarafından yurt dışında feshi halinde, işveren veya işveren vekili gemiadamını  hizmet aktinde başka hüküm yoksa, geminin bağlama limanına iade etmek ve  gemiadamının iadeye ilişkin ve durumuna uygun yol, iaşe ve sair zaruri  masraflarını karşılamak veya ödemek zorundadır.
    Şu kadar ki, hizmet aktinin feshi 14 üncü  maddenin 1 inci bendine ve II nci bentin (a) veya (b) fıkralarına göre yapılmış  ise işveren veya işveren vekili yaptığı iade masraflarını gemiadamından yurtta  istiyebilir.
    YABANCI GEMİADAMININ İADESİ:

    Madde 22 - Yabancı gemiadamiyle yapılan hizmet  aktinde ayrı bir hüküm yoksa, işveren veya işveren vekili yabancı gemiadamını  ikametgahının bulunduğu mahal limanına iade etmek zorundadır.
    YURT İÇİNDE İADE ZORUNLULUĞU:

    Madde 23 - Hizmet aktinin herhangi bir Türk  limanında feshi halinde akitte başka hüküm yoksa, gemiadamının işveren veya  işveren vekili tarafından 21 inci maddedeki ölçüler içinde bağlama limanına  iadesi zorunludur.
    Ancak, hizmet aktinin, 14 üncü maddesinin 1 inci  bentine göre, feshi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
    İADE ZORUNLULUĞUNA UYMAMAK:

    Madde 24 - İşveren veya işveren vekilinin 21 ve 23  üncü maddelerde belirtilen zorunluluğa uymaması halinde, gemiadamı yurda dönmek  için yaptığı durumuna uygun yol, iaşe ve sair masrafları ve ayrıca 15 günlük  ücreti tutarında bir tazminatı işveren veya işveren vekilinden  istiyebilir.
    İADE HAKKINDA YOKSUNLUK:

    Madde 25 - Yabancı bir memlekette işine son verilen  veya hizmet akti yabancı bir memlekette sona eren gemiadamı o memlekette  denizcilik işleriyle ilgili olsun veya olmasın, başka bir işverenle hizmet akti  yaparsa eski işveren veya işveren vekilinin gemiadamını yurda iade zorunluluğu  kalkar.
    21, 22 ve 23 üncü maddelerde yazılı hallerde  gemiadamı, işine son verilmesi yahutta hizmet aktinin sona ermesi gününden  başlıyarak bir hafta içinde yurda iade edilmesini istemezse işveren veya işveren  vekili iade ile zorunlu tutulamaz.
    Bu kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı  bentinin (b) fıkrasında yazılı durumlar gemiadamına yüklenemiyecek sebepler  altında doğmuşsa veya gemiadamı için hastalık ve sair zorunlu sebepler meydana  gelmişse bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık süre, engellerin kalktığı  günden itibaren başlar.
    İŞ SÜRESİ:

    Madde 26 - Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve  haftada kırksekiz saattir. Bu süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek  suretiyle uygulanır.
    İş süresi, gemiadamının işbaşında çalıştığı veya  vardiya tuttuğu süredir.
    İşveren veya işveren vekili, gemiadamının  vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanlarını bir çizelge ile belirtmek ve bu  çizelgeyi gemiadamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorundadır.
    İSTİSNALAR:

    Madde 27 - Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş  sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildirler.
    1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde  birinci kaptan veya bu kanunun
    2 nci maddesinin (C) fıkrasında yazılı olduğu  şekilde kendisine vekalet eden kimse (kılavuz kaptanlar dahil),
    2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde  başmakinist,
    3. Doktor ve sağlık memurları,
    4. Hemşire ve hastabakıcılar,
    5. Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan  kurtarma gemilerinde çalışan gemiadamları,
    6. Gemide kendi nam ve hesabına  çalışanlar.
    FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA:

    Madde 28 - Bu kanuna göre tespit edilmiş bulunan iş  sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmalar, fazla saatlerde çalışma  sayılır.
    Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek  ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı %25 oranında artırılmak  suretiyle bulunacak miktardan az olamaz.
    Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma  sayılmaz.
    1. Geminin, gemideki şahısların veya gemi  hamulesinin selameti için kaptanın yapılmasını zaruri gördüğü işler,
    2. Gümrük, karantina ve sair sıhhi formaliteler  dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunluluk bulunan ilave işler,
    3. Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide  yaptırılan (yangın, gemiyi terketme, denizde çatışma, denizden adam kurtarma ve  savunma) talimleri. Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üzere işveren veya  işveren vekili noterden tasdikli ayrı bir defter tutmak zorundadır.
    Bu defterde gemiadamına uygulanan zam  nispetleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o güne düşen miktarı ve  gemiadamının hakettiği fazla çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerle çalışma  ücretlerinin asıl ücretler için hizmet aktinde gösterilmiş bulunan zaman, yer ve  devrelerde, işveren veya işveren vekili tarafından gemiadamlarına tam olarak  ödenmesi zorunludur.
    ÜCRET:

    Madde 29 - (Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./84.mad.) Ücret, prim, ikramiye ve bu  nitelikteki her çeşit istihkak gemiadamına işi karşılığında işveren veya işveren  vekili tarafından ödenen bir meblağdır. Çalıştırılan gemiadamına ücret, prim,  ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın özel olarak açılan banka  hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi  mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gemiadamı sayısı, işyerinin  bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya işveren  vekillerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve  bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten  sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet  Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gemiadamlarının ücret, prim,  ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka  hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya işveren  vekilleri, gemiadamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit  istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.  Gemiadamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının  özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin  diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle  düzenlenir.
    (Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./84.mad.) Ücret, prim, ikramiye ve bu  nitelikteki her çeşit istihkakın, gemi adamına hizmet akdinde gösterilen yer ve  devrelerde tam olarak ödenmesi, işverenler ile işveren vekillerinin birinci  fıkra uyarınca zorunlu tutulduğu durumlarda ise özel olarak açılan banka  hesabına yatırılması mecburidir.
    Ücret ödeme devresi bir aydan fazla  olamaz.
    Hizmet aktinin sona ermesi veya bozulması halinde  işveren veya işveren vekili gemiadamının ücretini derhal ve tam olarak ödemek  zorundadır.
    Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmıyan  gemiadamı, keyfiyet gemi jurnaline kaydedilmek ve jurnali yoksa bir tutanakla  belgelenmek şartiyle bu müddete ait ücretten mahrum edilir. Bu yüzden uğradığı  zararın telafisi için işverenin tazminat istemek hakkı saklıdır.
    AVANS:

    Madde 30 - İşveren veya işveren vekili,  gemiadamlarının istekleri halinde kendilerine hizmet aktinde yazılı esaslara  göre avans ödemeye zorunludur.
    ÜCRET DEFTERİ:

    Madde 31 - Her gemide, noterlikçe tasdikli bir  ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar ki, liman seferi yapan gemilerde bu defter  işveren bürosunda da tutulabilir.
    Hizmet akitleri gereğince gemiadamlarına  yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedilmesi ve kayıtların imza veya  makbuzla belgelenmesi zorunludur.
    İstek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği  gemiadamına verilir. Bu muameleler her türlü resimden muaftır.
    Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları  muteber değildir.
    ÜCRETİN SAKLI KISMI:

    Madde 32 - Gemiadamının ücretinin ayda 240 lirası  haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak gemiadamının bakmak  zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu  paraya dahil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklılarının haklarını  kaldırmaz.
    İŞVEREN HESABINA İAŞE:

    Madde 33 - Bu kanuna tabi gemilerde iaşe servisi  kurulması zorunludur. Gemiadamları hizmete başladığı günden başlıyarak hizmetten  çıkış anına kadar gemide işveren tarafından bedelsiz iaşe olunurlar. İaşenin  zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde işveren veya vekilince başkaca münasip  bir iaşe imkanı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır.
    Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde,  göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, şat ve  benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya  işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden ödemek suretiyle yerine  getirir.
    İKAMET YERİ SAĞLANMASI:

    Madde 34 - Gemiadamlarına işe giriş gününden  başlıyarak işten çıkış gününe kadar rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne  uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına ait olmak üzere gemi içinde  ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır.
    Herhangi bir zorunlu sebep yüzünden  gemiadamlarının gemide ikametine imkan olmazsa işveren veya işveren vekili  tarafından başka bir ikamet imkanı sağlanır.
    İKAMET YERLERİ VE İAŞE HAKKINDA:

    Madde 35 - (Değişik madde: 04/07/1988 - KHK-336/1 md.; Aynen kabul:  07/02/1990 - 3612/53 md.)
    Bu Kanuna tabi gemilerde gemiadamları tahsis edilen yatma,  dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbi alet ve malzeme  ve revirlerde bulunması gereken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe  maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart ve niteliklerinden hangilerinin  önemleri bakımından esasa ilişkin ve 1 inci derecede ve hangilerinin ise ikinci  derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu  kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Sosyal  Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırlanacak bir  yönetmelikte gösterilir.
    Gemiadamı, işveren veya işveren vekili tarafından  sağlanacak iaşenin yukarıda sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan  olması halinde aradaki farkın bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde  tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinden isteyebilir. Şu kadar ki  gemiadamının iddiasını, tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki  aksamanın vuku bulduğu günde durumu işveren veya işveren vekiline veya kaptana  bildirmesi şarttır.
    İSTİSNA:

    Madde 36 - 35 inci maddede sözü geçen tüzük  hükümleri:
    a) 500 grostonilatodan daha küçük  gemiler,
    b) Balık avı ve benzeri işlerde çalışan  gemiler,
    c) Römorkörler,
    d) Yüzer vinçler,
    İçin uygulanmaz.
    ASGARİ ÜCRET:

    Madde 37 - Gemiadamlarının asgari ücretleri, İş  Kanununun ilgili maddesi gereğince tespit olunur.
    ÜCRET KESİNTİSİ:

    Madde 38 - İşveren veya işveren vekili toplu iş  sözleşmesi ve hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dışında gemiadamına  ücret kesintisi cezası uygulayamaz.
    Gemiadamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak  kesintilerin gemiadamına hemen sebepleriyle bildirilmesi gerekir. Gemiadamı  ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten fazla  olamaz.
    Gemiadamlarından kesilen ücret kesimi cezaları  hakkında İş Kanununun aynı konuya ilişkin diğer hükümleri uygulanır.
    ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİ:

    Madde 39 - Hizmet akitlerinde işveren veya işveren  vekilinin tazminat karşılığı olarak gemiadamı ücretlerinden geçici olarak  alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle kesilmek üzere gemiadamının on  günlük ücret tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş  süresi içindir ve bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar  dairesinde kesinti yapılabilir.
    Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını  gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hallerinde gemiadamına  kesintisiz olarak geri verilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan  paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman gemiadamı isterse işveren kendisine  mahsubun hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura  ve başka belgeleri göstermek zorundadır.
    Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan  ancak o gemiadamı tarafından yapılan zarar için mahsup yapılır.
    Tazminat kesintileri milli bankalardan birisine  en geç üç ay içinde yatırılır. Banka faizleriyle diğer gelirleri işçilere  iadesine kesinti ile birlikte ödenir.
    YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

    Madde 40 - Aynı işveren emrinde veya aynı gemide  bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet aktine dayanarak en az altı ay  çalışmış olan gemiadamı, yıllık ücretli izine hak kazanır.
    İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti  olan gemiadamları için 15 günden ve bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için  yılda bir aydan az olamaz.
    İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda  kullanılır. Bu haktan feragat edilemez.
    Bir aylık izin, tarafların rızasiyle aynı yıl  içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir.
    Gemiadamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir  memleket limanında veya hizmet aktinin yapılmış bulunduğu mahalden gayri bir  yerde kullanmaya zorlanamaz.
    Gemiadamı, dilerse, işveren veya işveren  vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de  istiyebilir.
    Gemiadamının hakettiği yıllık ücretli izni  kullanmadan hizmet akti 14 üncü maddenin II, III ve IV üncü bentlerine göre  bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemiadamına  ödemek zorundadır.
    HAFTA TATİLİ:

    Madde 41 - Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde  gemiadamının haftada altı günden fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta  tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gününde nöbetleşe izin  verilir.
    HAFTA TATİLİ ÜCRETİ:

    Madde 42 - Bu kanunun uygulandığı gemilerde,  haftanın tatilden önceki günlerinde sürekli olarak çalışmış bulunan  gemiadamlarına çalışılmıyan hafta tatili günü için işveren veya işveren vekili  tarafından bir iş karşılığı olmaksızın ve ücret ödeme şekline bakılmaksızın bir  gündelik tutarında ücret ödenir.
    Evlenmelerde üç güne, ana ve babanın, karı ve  kocanın, kardeş ve çocukların ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin  süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen  diğer izinler ve hekim raporlarıyla verilen dinlenme ve hastalık izinleri,  fiilen çalışılmış günler gibi hesaba katılır.
    Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan gemideki  çalışmaların haftanın bir veya birkaç gününde işveren veya işveren vekili  tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan günleri, ücretli hafta  tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabında gözönünde  tutulur.
    Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil  edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu süreye  rastlıyan hafta tatili ücreti, yarım gündelik tutarında ödenir.
    Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan  gemiadamlarına işveren veya işveren vekili tarafından geminin seferde bulunduğu  müddete rastlıyan hafta tatili günleri için yukarıdaki şartlar aranmaksızın ve  bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili ücreti  ödenir.
    GENEL TATİL ÜCRETİ:

    Madde 43 - Bu kanun kapsamına giren gemilerde  çalışan gemiadamlarına, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile  anılan kanuna ek 3466 ve 221 sayılı kanunlarda yazılı bulunan ulusal bayram ve  genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tutarında  tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir.
    TATİL ÜCRETLERİNE GİRMEYEN KISIMLAR:

    Madde 44 - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan  ücret ve primlerle sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil  günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.
    GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK:

    Madde 45 - Gemiadamlarına, geçici iş göremezlik  ödeneği ödenmesi gerektiği zamanlarda, geçici iş göremezlik süresine rastlıyan  ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri, aynı ölçülerle ödeme  yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir.
    GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME:

    Madde 46 - Bu kanun kapsamına giren gemiadamlariyle  bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet  aktinden doğan davalar hakkında, 5521 sayılı kanun hükümleri  uygulanır.
    Hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava,  geminin bağlama limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede  görülür.
    BİLDİRİMLER:

    Madde 47 - Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve  imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa;  durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı kanun kapsamına giren  tebligat, anılan kanun hükümlerine göre yapılır.
    SAKLI HÜKÜMLER:

    Madde 48 - Bu kanun hükümleri, gemiadamına daha  elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, hizmet akti,  örf ve adetlerden doğan haklara halel getirmez. Bu kanunun uygulanması sonucu  olarak işverene düşen yükümlülükler, gemiadamlarının ücret ve sair haklarının  daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz.
    DENETİM VE TEFTİŞ:

    Madde 49 - Bu kanun hükümlerinin gereği gibi  yürütülmesini sağlamak üzere yapılması gereken takip, denetim ve teftişler  Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda İş Kanununun iş hayatının  denetim ve teftişine ilişkin hükümleri ve aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza  maddeleri uygulanır.
    CEZA HÜKÜMLERİ:

    Madde 50 - (Değişik madde: 24/04/2003 - 4854 S.K./1. md.)
    a) Kanunun 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı  akit yapmayan,
    b) 11 inci madde gereğince gemi adamına çalışma  ve kimlik karnesi vermeyen,
    c) (Değişik bente: 23/01/2008-5728 S.K./319.mad) 12 nci madde gereğince işinden  ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil)  işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi  çalıştıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
    ç) (Değişik bente: 23/01/2008-5728 S.K./319.mad) 13 üncü madde gereğince sakat ve  eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan  işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve  çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası  verilir.
    Madde 51- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./320.mad)
    1. a) 20 nci madde gereğince gemiadamının kıdem tazminatını  ödemeyen,
    b) 28 inci madde gereğince gemiadamının fazla  çalışma ücretini ödemeyen,
    c) 29 uncu madde gereğince gemiadamının ücretini  zamanında ve tam olarak ödemeyen,
    ç) 33 üncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden  ödeme zorunluluğuna uymayan,
    d) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten  aşağı ücret ödeyen,
    İşveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda  olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu  iaşenin tekabül ettiği bedelin, bin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere iki katı  tutarında idarî para cezası verilir.
    2. a) 21 ve 23 üncü maddeler gereğince  gemiadamının iade zorunluluğuna uymayan,
    b) 26 ncı maddede gösterilen iş sürelerine  uymayan,
    İşveren veya işveren vekili hakkında bin Türk  Lirası idarî para cezası verilir.
    (Ek fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./84.mad.) Gemiadamının ücret, prim, ikramiye  ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak  açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda  olan her gemiadamı için bin iki yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası  verilir.
    Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği  takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20 nci madde hükümlerine  aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya  saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya  bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu  üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları  hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı  aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı  olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar  verilir.
    Madde 52 - Bu kanunun 35 inci maddesinde bahsi geçen  tüzükte esasa müteallik ve birinci derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve  şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili hakkında bin Türk Lirası *  idari para cezası,
    İkinci derecede olarak gösterilen vasıf ve  şartlara riayet etmiyen işveren veya işveren vekili hakkında beşyüz Türk Lirası *  idari para cezası verilir.
    Madde 53 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)  
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR:

    Madde 54 - 10/03/1954 tarihli 6379 sayılı ve  25/05/1959 tarihli 7283 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
    TÜZÜK:

    Madde 55 - Bu kanunun 35 inci maddesinde sözü geçen  tüzük çıkarılıncaya kadar, bu kanunla yürürlükten kaldırılan 6379 sayılı Kanunun  31 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan 07/02/1958 tarihli ve 4/9968  sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan (Gemiadamlarının Sağlık,  İaşe ve İkamet Şartlarını Gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin hükümleri  uygulanır.
    GEÇİCİ MADDELER:

    Ek Geçici Madde 1 - Kıdem tazminatının yıllık tavan  miktarı ile Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı  T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami  emekli ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için ödenecek kıdem  tazminatı tavanı 2 500 göstergenin bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık  katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile (75 000) yetmişbeşbin  lira arasındaki farkın dörtte birinin (75 000) yetmişbeşbin liraya eklenmesi  suretiyle tespit edilir.
    Ek Madde 1  - (Ek madde: 24/04/2003 - 4854 S.K./2. md.;Değişik madde:  23/01/2008-5728 S.K./323.mad)
    Bu Kanunda yazılı idarî para cezaları geminin bağlama  limanının bulunduğu yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürünce  verilir.
    YÜRÜRLÜK:

    Madde 56 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe  girer.
    YÜRÜTME:

    Madde 57 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu  yürütür.
    KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:

    05/05/1981 TARİH VE 2457 S.K. EKLENEN GEÇİCİ  MADDELER

    Geçici Madde 1 - 20 nci maddenin son fıkrası  gereğince tesisi öngörülen Fona ilişkin kanun çıkarılıncaya kadar, kıdem  tazminatının işveren tarafından doğrudan doğruya ödenmesine devam  olunur.
    Geçici Madde 2 - 12/09/1980 ile 23/10/1980 tarihleri  arasında işten ayrılan hizmet erbabına herhangi bir sebeple ödenmemiş bulunan  kıdem tazminatlarının vergiden istisna edilecek kısmı, 193 sayılı Gelir Vergisi  Kanununun 2320 sayılı Kanunla Değişik 25 inci maddesinin 7 nci fıkrasına göre  hesaplanır ve istisna miktarını aşan kısmı, ödemenin yapıldığı anda, Gelir  Vergisi Kanununun işten ayrılma tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerine göre  işveren tarafından vergi tevkifatına tabi tutulur.
    Geçici Madde 3 - 12/09/1980 ile 23/10/1980 tarihleri  arasında işten ayrılan hizmet erbabı ile ilgili olarak işverenler (Genel ve  Katma Bütçeye dahil idareler, Mahalli İdarelar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri,  Dönersermayeler ve Fonlar ile diğer kamu kurumları dahil), her hizmet erbabı  için ayrı ayrı olmak üzere, ödedikleri kıdem tazminatının miktarını, bunlar  üzerinden tevkif ettikleri vergileri, işten ayrılan hizmet erbabına yaptıkları  diğer yıllık ücret ödemeleri ile bunlar üzerinden tevkif ettikleri vergileri,  hizmet erbabının kıdem tazminatına esas hizmet sürelerini, kıdem tazminatının  vergiden istisna edilen miktarlarını ve hizmet erbabının adı soyadı ve  adreslerini gösterir cetvelleri ikişer nüsha olarak düzenlemek, tasdik etmek ve  bir nüshasını bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde vergi  sorumlusu sıfatıyla bağlı oldukları vergi dairelerine, diğer nüshasını Maliye  Bakanlığına göndermek zorundadırlar.
    Vergi daireleri tarafından işverenlerce verilecek  cetveller üzerinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2320 sayılı Kanunla  Değişik 25 inci maddesinin 7 nci fıkrası hükmü dikkate alınarak, her hizmet  erbabı için ayrı ayrı hesaplanacak vergi farkları bir ay içinde ihbarname ile  hizmet erbabına tebliğ edilir. Bu suretle tebliğ edilen vergi farkları tebliğ  tarihinde 1980 takvim yılına ilişkin olarak ikmalen tarh olunmuş  addolunur.
    Hizmet erbabı kendilerine tebliğ edilen bu  vergileri, tebliğ tarihini takip eden 12 ay içinde ve 6 eşit taksitte  kendilerine tebligatı yapan vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Vadesinde  ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki  Kanun hükümleri uygulanır.
    193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yıllık  beyanname veren mükelleflerin, bu madde hükmüne göre 1980 takvim yılı geliri  olarak vergilendirilen ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil  edilmez ve bu maddeye göre ödenen vergiler yıllık beyannameler üzerinden  hesaplanacak vergilerden mahsup edilmez.
    İşverenlerin (muhtasar beyanname verme  yükümlülüğü olmayanlar hariç) eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi veya  süresinde bilgi vermemesi nedeniyle zamanında tarh ve tahsil edilemeyen  vergiler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre cezalı olarak  işverenler adına tarh olunur. İşverenlerin münhasıran bu surette ödeyecekleri  vergiler için asıl mükelleflere rücu hakkı saklıdır.

AK LİSTE DENİZCİLİK FİRMA LİSTESİDİR!..

_SORUNSUZ ŞİRKETLER__
  DÜZGÜN MAAŞ ÖDEMESİ VE SORUNSUZ FİRMALAR
1)TRANSAL DENİZCİLİK
2)TANGO DENİZCİLİK
3)HALİKARNAS DENİZCİLİK
4)NEMTAŞ DENİZCİLİK
 5)BEŞİKTAŞ DENİZCİLİK
6)BEYKİM DENİZCİLİK_SON DUYUMLARA GÖRE ÖDEME YAPMIYOR!..
7)KARAHASAN DENİZCİLİK
8)GENEL DENİZCİLİK
9)CEM DENİZCİLİK (İSMAİL ŞENER GRUBUDUR)
10)AKAR DENİZCİLİK(ÜSKÜDAR)
11)ULUSOY DENİZCİLİK
12)AYGAZ
13)ARKAS
14)CERRAHGİL
15)TURKON__(MAAŞ ÖDEMESİ,-2- AY GECİKMELİYMİŞ,AMA KESİNMİŞ!!!..)
16)İDÇ (İZMİR)
17)HORİZON DENİZCİLİK
18)YA-SA DENİZCİLİK
19)NEGMAR DENİZCİLİK
20) MSK DENİZCİLİK__(SON BİLGİLERE GÖRE,GEMİSİNİ SATIP ŞİRKETİ KAPATMIŞ!)
21)SARIOĞLU DENİZCİLİK
22)ELKENZ DENİZCİLİK_ (SORUN OLDUĞU YÖNÜNDE DUYUMLAR VAR!..)
23)CENK GROUP DENİZCİLİK
24)SEA PİONEER DENİZCİLİK
25)ORİON DENİZCİLİK
26)TCS DENİZCİLİK
27)DAMLA DENİZCİLİK
28)VODA DENİZCİLİK
29)DÜNYA DENİZCİLİK
30)İNCE DENİZCİLİK
31)MAYDEN DENİZCİLİK
32)KIRAN DENİZCİLİK
34)CHEMFLEET / DRYFLEET DENİZCİLİK
35)CHEMMARİNER DENİZCİLİK__(SON BİLGİLERE GÖRE GEMİ ÇALIŞTIRMIYORMUŞ!..)
36)KAPTANOĞLU DENİZCİLİK
37)İSTANBUL DENİZCİLİK
38)EKŞİOĞLU DENİZCİLİK
39)EMİR DENİZCİLİK
40)MCE KARGO (MAHMUT CAN EĞERCİ)
41)ATLANTİK DENİZCİLİK
42)SETA DENİZCİLİK
43)BEYAZ DENİZCİLİK
44)TRANSİT DENİZCİLİK
45)HARMANDA DENİZCİLİK
46)VERA DENİZCİLİK
47)KALYONCU DENİZCİLİK
48)KALAMIŞ DENİZCİLİK
49)ÇETİNKAYA DENİZCİLİK
50)GÜLNAK DENİZCİLİK
51)ŞAHİN DENİZCİLİK
52) HACI ARİF KALKAVANOĞULLARI DENİZCİLİK A.Ş. (AKO DNZCLK.)
53)AREL DENİZCİLİK
54) LİVA DENİZCİLİK
55)GESAN YATIRIM A.Ş.
56)DİZMAN DENİZCİLİK
57)STATÜ DENİZCİLİK
58)UĞUR SHIPPING
59)BEKS DENİZCİLİK
60)SONAY DENİZCİLİK(HACIOĞULLARI ŞİRKETLER GRUBU)
61)GENÇ DENİZCİLİK(KADIKÖY'deki)
62)TRAMOLA DENİZCİLİK
63)İSTANBUL DENİZ NAKLİYAT(LINES)
64)SAFİ DENİZCİLİK(HOLDİNG)
65)ÇAKIROĞLU DENİZCİLİK
66)POLARİS DENİZCİLİK
67)NACİ SELİMOĞLU DENİZCİLİK
68)MARDAŞ DENİZCİLİK
69)ATASOY ULUSLARARASI DENİZCİLİK_Beşiktaşta'ki...
70)ÇAKIROĞLU DENİZCİLİK
71)GAMMA DENİZCİLİK
72)SEAHORSE DENİZCİLİK
73)DİLER DENİZCİLİK
74)TURMAR DENİZCİLİK
75)MUNAMAR DENİZCİLİK
76)KUZEY DENİZCİLİK
77)ME-NA DENİZCİLİK.
78)UND DENİZCİLİK.
79)İSKOMARİNE (BORUSAN HOLDİNG'E AİT,2 GEMISI YATIYOR,BİRİ CALISIYOR)
80)FEYZ Denizicilik Lojistik İç ve Dış Tic. San.Ltd.Şti.
81)CAPELLA SHIPPING
82)ATASOY GRUP DENİZCİLİK_Kartal'daki
83)GÜRDESAN SİM DENİZCİLİK
84)KAMAN DENİZCİLİK
85)DADAYLILAR DENİZCİLİK
86)GİSAN DENİZCİLİK
87)TAYF DENİZCİLİK
88)ARMADOR DENİZCİLİK
89)BURTRANS DENİZCİLİK
90)YAĞCI DENİZCİLİK
91)POLAR NET DENİZCİLİK...........Eklemeye devam edilecektir;bilgilerinize...!
NOT: SIRALAMA KARIŞIK YAPILMIŞTIR VE EKLENMEYE DEVAM EDİLECEKTİR. (DENİZ EMEKÇİLERİNİN PAYLAŞIMLARINDAN ALINTI  YAPILARAK TEKRAR DERLENMİŞTİR) Saygılarımla..._ADAM PEARL....